FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium „Energiahatékonysági felújítási munkái”
A KEHOP 5.2.10-16-2016-00117 számú pályázattal elnyert  83.642.846,- Ft 100 %-os állami támogatási összegből, a Jánoshalma,  Béke tér 2. sz. alatti kollégium épület külső nyílászáró cseréje, homlokzati hőszigetelése és egy napelemes rendszer felszerelése,a Pétervására, Szabadság tér 30. sz. alatti kollégium épület külső nyílászáró cseréje, valamint napelemes rendszer felszerelése valósul  meg. A felújítási munkák tervezett befejezési határideje:  2018. április 05.

   

A házi feladat szabályai, az iskolai dolgozatok szabályai a Pedagógiai Program alapján

 
 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái 
A tananyag elsajátításának számonkérése történhet szóbeli, illetve írásbeli feleltetéssel. 
Nagyobb témakör lezárása témazáró, illetve úgynevezett "nagydolgozattal" zárul, melynek 
időtartama egy, maximum két tanóra lehet. A rövidebb időtartamú, részismeretet számonkérő 
„kisdolgozat” vagy röpdolgozat időtartama max. 15 perc. 
 
Az írásbeli beszámoltatás rendje 
Röpdolgozat az adott órára feladott tananyagból íratható, nem kell előre bejelenteni. 
A témazáró dolgozat várható időpontját a téma megkezdésekor meg kell határozni, a pontos 
időpontot pedig 1 héttel előbb be kell jelenteni. 
 
 Az írásbeli beszámoltatás korlátai 
Egy napon csak maximum két tantárgyból íratható témazáró dolgozat. Amennyiben a tanuló 
hosszabb ideig hiányzott, előre egyeztetett időpontban pótolnia kell a témazáró dolgozatot. 
 
Az írásbeli beszámoltatás értékelésben betöltött szerepe 
A röpdolgozat jegye egyenértékű egy szóbeli felelettel. A témazáró dolgozat jegye piros 
színnel kerül a naplóba, a félévi és év végi osztályzatok megállapításánál nagyobb súllyal 
szerepel a többi jegynél. 
 
 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei, korlátai 
A tanulók a szóbeli feladatokon kívül rendszeres írásbeli házi feladatot kaphatnak a kötelező 
érettségi tantárgyakból alapkészségek fejlesztése, az elméleti ismeretek alkalmazása, és a 
matematikai műveletek begyakorlása céljából. 
A többi tantárgyból esetenként, pedagógiailag indokolt esetben kérhető otthoni írásbeli 
munka. 
A feladatok kiadásánál a következő szempontokat célszerű szem előtt tartani: 
• a házi feladat témájában kapcsolódjon a tanórai anyaghoz és a tanórán kapott 
útmutatás alapján tegye lehetővé az önálló ismeretszerzést; 
• az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli vagy szóbeli feladat másik változatában 
ismétlő, gyakorló jellegű legyen; 
• figyelembe véve, hogy a tanulók egy része kollégista, illetve bejáró, csak olyan feladat 
adható, amelyeket a tanulók otthoni körülmények között is meg tudnak oldani; 
• humán jellegű tantárgyaknál a házi feladatok elkészítése szolgálja a kifejezőkészség 
javítását; 
• szakmai tantárgyaknál házi feladat lehet a gyakorlatok során megszerzett ismeretek 
rögzítése, gyakorlása.