A házi feladat szabályai, az iskolai dolgozatok szabályai a Pedagógiai Program alapján

 
 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái 
A tananyag elsajátításának számonkérése történhet szóbeli, illetve írásbeli feleltetéssel. 
Nagyobb témakör lezárása témazáró, illetve úgynevezett "nagydolgozattal" zárul, melynek 
időtartama egy, maximum két tanóra lehet. A rövidebb időtartamú, részismeretet számonkérő 
„kisdolgozat” vagy röpdolgozat időtartama max. 15 perc. 
 
Az írásbeli beszámoltatás rendje 
Röpdolgozat az adott órára feladott tananyagból íratható, nem kell előre bejelenteni. 
A témazáró dolgozat várható időpontját a téma megkezdésekor meg kell határozni, a pontos 
időpontot pedig 1 héttel előbb be kell jelenteni. 
 
 Az írásbeli beszámoltatás korlátai 
Egy napon csak maximum két tantárgyból íratható témazáró dolgozat. Amennyiben a tanuló 
hosszabb ideig hiányzott, előre egyeztetett időpontban pótolnia kell a témazáró dolgozatot. 
 
Az írásbeli beszámoltatás értékelésben betöltött szerepe 
A röpdolgozat jegye egyenértékű egy szóbeli felelettel. A témazáró dolgozat jegye piros 
színnel kerül a naplóba, a félévi és év végi osztályzatok megállapításánál nagyobb súllyal 
szerepel a többi jegynél. 
 
 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei, korlátai 
A tanulók a szóbeli feladatokon kívül rendszeres írásbeli házi feladatot kaphatnak a kötelező 
érettségi tantárgyakból alapkészségek fejlesztése, az elméleti ismeretek alkalmazása, és a 
matematikai műveletek begyakorlása céljából. 
A többi tantárgyból esetenként, pedagógiailag indokolt esetben kérhető otthoni írásbeli 
munka. 
A feladatok kiadásánál a következő szempontokat célszerű szem előtt tartani: 
• a házi feladat témájában kapcsolódjon a tanórai anyaghoz és a tanórán kapott 
útmutatás alapján tegye lehetővé az önálló ismeretszerzést; 
• az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli vagy szóbeli feladat másik változatában 
ismétlő, gyakorló jellegű legyen; 
• figyelembe véve, hogy a tanulók egy része kollégista, illetve bejáró, csak olyan feladat 
adható, amelyeket a tanulók otthoni körülmények között is meg tudnak oldani; 
• humán jellegű tantárgyaknál a házi feladatok elkészítése szolgálja a kifejezőkészség 
javítását; 
• szakmai tantárgyaknál házi feladat lehet a gyakorlatok során megszerzett ismeretek 
rögzítése, gyakorlása.