Az intézmény rendje, nyitva tartása, a vezetők benntartózkodása

Az intézményben a nevelő-oktató munka a pedagógiai- szakmai program-, helyi tantervek, központi programok alapján folyik. Tanévenként miniszteri rendelet határozza meg az intézményi munkarendet. /szorgalmi idő, értekezletek időpontja, tanítás nélküli munkanapok, ünnepségek stb./ Indokolt esetben a főigazgató ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat.

Nyitva tartás:

            Tanügyi épület:           7.00 órától – 16.00 óráig

            Kollégium:                  14.00 órától – 21.00 óráig

            Tanműhelyek:             6.30 órától – 15.00 óráig

A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben a főigazgató ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat.

A tanítás kezdete előtt /15 perccel/ és az óraközi szünetekben pedagógus felügyeletet /ügyeletet/ kell biztosítani előzetes beosztás szerint. /udvar, folyosó, étkezde/

Sem tanórán, sem gyakorlati foglalkozáson felügyelet nélkül nem hagyhatók a tanulók.

Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik, minden nap délelőtt és egy nap délután közzététel szerint.

Tanítási szünetek alatt az intézményben irodai ügyelet csak kijelölt napokon működik. Az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét a főigazgató állapítja meg.

A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt a főigazgató és helyettesei közül legalább egy személy, vagy a helyettesítésüket a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az intézményben tartózkodik.

Az iskola épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

Az iskola tanulóinak, dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére kötelessége:

a)      az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme,

b)      az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése,

c)      a tűz- és balesetvédelemi előírások betartása,

d)     a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a nyitva tartás kérdésében a szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg.

         A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet

Az intézményben –iskolában, kollégiumban- a nyitva tartás ideje alatt, valamint egyéb időben a főigazgató utasítása szerint portai szolgálat működik. Az intézménybe belépni, az intézményben tartózkodni a portai szolgálat tudomásával lehet, kivéve azokat a dolgozókat, akiknek a belépés és benntartózkodás egyéb időben is munkaköri kötelessége.

                 Az intézménybe történő belépés és benntartózkodás rendje

Belépés az intézmény bármely részlegébe a portaszolgálattal ellátott kapuknál, ajtóknál lehetséges! A portás megadja a szükséges útbaigazítást a célhelyre való eljutáshoz az eseti belépők számára, illetve bejelenti az illetőt a házi telefonvonalon.

Ezek lehetnek:    

-          szülők,

-          fenntartó képviselője,

-          az iskolával kapcsolatban lévők,

-          üzleti ügyet intézők, ügynökök,

-          külső ellenőrök, szakértők, 

-          információs irodába látogatók,

-          az iskola szolgáltatását igénybevevők stb.

Szervezett rendezvényekre útbaigazító jelek és rendezők segítségével juthatnak el az intézménybe látogatók az adott helyre meghívó felmutatásával vagy szóbeli közlés mellett.

Az intézmény területén munkát vagy szolgáltatást végző külső cégek és képviselői a kijelölt kapun, portai ellenőrzés mellett léphetnek be, illetve ki.

Tantermekbe, oktatási helyiségekbe csak pedagógus kíséretében, igazgatói engedéllyel lehet belépni „külső” személyeknek.

Ha az ügyintézés céljából várakoztatni kell az intézménybe látogatókat, akkor azokat kulturáltan az előcsarnokban vagy más kijelölt helyiségben leülést biztosítva kell elhelyezni.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a belépés és benntartózkodás rendje kérdésében a szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg.